Anasayfa / Organik / Organik Tarım Yönetmeliği

Organik Tarım Yönetmeliği

25 Ekim 2008 CUMARTESİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki GDO ürünleri tanımı çıkarılmış ve aşağıdaki GDO türevleri tanımı eklenmiştir.

“GDO türevleri: GDO’lar tarafından veya bu organizmaların kullanımı ile üretilen, ancak GDO’ların kendisini içermeyen maddeleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Organik tarım faaliyetlerinin tüm aşamaları kayıt altına alınarak izlenebilirlik temin edilir.”

“f) Organik tarımda GDO ve/veya GDO türevleri kullanılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Gıda işleyen işyeri ise “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi”,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Organik bitkisel ürün yetiştiriciliği yapılacak alana geçiş süreci uygulanır. Geçiş süreci tek yıllık bitkiler ile mera ve yem bitkilerinde iki yıl, çok yıllık bitkilerde üç yıldır. Tek yıllık bitkiler ekim tarihi, çok yıllık bitkilerde hasat tarihi göz önüne alınır.“

“e) Organik tarıma geçmiş veya geçiş dönemi içerisinde bulunan ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer almayan ürünler ile işlem gören arazilerin geçiş süresi, aşağıda belirtilen koşullarda yetkilendirilmiş kuruluşun teklifi ve komitenin onayı ile azaltılabilir.

1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 (B) bölümünde bulunmayan ürünlerin devlet tarafından zorunlu olarak hastalık ve zararlı kontrolü için kullandırılması halinde,

2) Bu Yönetmeliğin Ek-1 (A) ve (B) bölümlerinde bulunmayan ürünlerin devlet tarafından onay verilen bilimsel testlerin bir parçası olarak kullanılması halinde,

Bu koşullarda geçiş süreci uzunluğu belirlenirken kullanılacak olan pestisitlerin parçalanma süresi ve geçiş süreci sonunda toprakta, çok yıllık üründe ve bitkide bıraktığı kalıntı miktarı dikkate alınmalıdır.

Bu maddede belirtilen işlemlere maruz kalan ürünler organik üretim metotlarına atıfta bulunarak satılamaz.”

“f) Bir işletmede, organik tarım metodu ile üretilen ürün ile aynı tür ve çeşitten olan ya da bu ürünlerden kolaylıkla ayırt edilemeyen konvansiyonel ürünler bir arada üretilemez. Ancak,

1) Çok yıllık bitkilerin üretilmesi durumunda;

Müteşebbisin, işletmenin tamamını en geç beş yıllık plan dahilinde organik üretime geçireceğini taahhütte bulunması,

Her birimden hasat edilen ürünlerin ayrı ayrı yerlerde tutulmasını sağlayacak önlemlerin alınması,

Yetkilendirilmiş kuruluşun, ürünlerden her birinin hasadından en az 48 saat önce haberdar edilmesi,

Müteşebbisin, hasadın tamamlanmasından hemen sonra, elde edilen ürünlerin kesin miktarı ile ayırt edici özellikleri konusunda yetkilendirilmiş kuruluşu bilgilendirmesi ve bu ürünlerin diğerlerinden ayrı tutulması için gerekli önlemlerin alındığını teyit etmesi hallerinde,

Birinci alt bendin birinci paragrafında bahsedilen geçiş dönemi planı ve müteşebbis tarafından taahhüt edilen önlemler yetkilendirilmiş kuruluş tarafından onaylanır ve geçiş planı her yıl teyit edilir.

2) Tarımsal araştırma yapılması düşünülen alanlar ile tohum, vegetatif üretim materyalleri, ve transplantasyon materyallerinin üretileceği durumlarda 1 numaralı alt bendinin iki, üç, dört ve beşinci paragrafında yer alan koşulların karşılanması durumunda,

3) Otlakların otlama amacıyla kullanılması durumunda,

yukarıda belirtilen durumlarda, aynı ürünün organik ve konvansiyonel üretiminin aynı işletmede yapılmasına izin verilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri değiştirilmiş (c) bendine (4) numaralı alt bent eklenmiş ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yetkilendirilmiş kuruluşca yapılan kontrollerde müteşebbis tarafından arazide yeterli toprak koruma tedbirlerinin alınıp alınmadığına karar verilir.”

“4) Taş unu (öğütülmüş kayaç) çiftlik gübresi veya bitkilerden hazırlanan biyodinamik preparatlar kullanılabilir.”

“f) Toprak koşulları ile topraktaki veya bitkideki besin maddelerinin yararlılığının artırılması için Ülkemiz tarımsal üretiminde genel olarak kullanımına izin verilen genetiği değiştirilmemiş mikroorganizma preparatları yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile kullanılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kullanılacak tohum, fide, fidan, anaç, misel, çelik, yumru gibi çoğaltım materyalleri organik tarım metoduyla üretilmiş olmalı ve bu materyalin tohum olması halinde ana bitkileri en az bir kademede, çok yıllık bitkilerde vegetatif çoğaltım materyalinin anaç bitkileri en az 2 üretim sezonu süresince bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilmiş olmalıdır. Ancak fide dışındaki çoğaltım materyallerinin, organik olarak elde edilememesi durumunda konvansiyonel üretimden gelen, Ek-1 (A) ve (B) bölümlerinde yer alan maddelerin dışındaki herhangi bir sentetik kimyasal madde ile muamele görmemiş çoğaltım materyali kullanılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – Organik mantar üretiminde; kompost yapımında aşağıdaki bileşenleri içeren karışımlar kullanılır.

 1. a) Bu Yönetmeliğin Ek-1 (A) bölümünün ilk dört satırında yer alan çiftlik gübreleri, söz konusu çiftlik gübrelerinin bulunamadığı durumlarda ise, % 25 oranında bu kısımdaki gerekleri karşılayan çiftlik gübreleri,
 2. b) Organik üretim metoduna göre üretim yapılan arazilerden elde edilen saman benzeri tarımsal kaynaklı ürünler,
 3. c) Kimyasal olarak muamele görmemiş torf,
 4. d) Kesildikten sonra kimyasal muamele görmemiş odun,
 5. e) Doğal yapısındaki toprak ve sulama suyu özelliğindeki su,
 6. f) Bu Yönetmeliğin Ek-1 (A) bölümünde kullanımına izin verilen mineral maddeler,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine (3) numaralı alt bent, (m) bendine (5) numaralı alt bent eklenmiştir.

“3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (ı) bendi ile 16 ncı maddesinin (c) bentleri istisna olarak hayvansal üretim birimi, mera ve yem üretimi için kullanılan araziler ile birlikte işletmenin tamamının eş zamanlı olarak (aynı anda) organik üretime geçirilmesi söz konusu olduğunda aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla geçiş süreci 24 aya indirilebilir.

-Bu istisna işletmenin mevcut olan hayvanlarına ve yavrularına ve geçiş süreci başlamadan önce aynı zamanda yem üretimi için kullanılan araziler ve meralar için uygulanır.

-Hayvanlar üretim biriminden elde edilen ürünler ile beslenmelidir.”

“5) Sağlık nedenleri ya da afet nedeniyle yüksek hayvan ölümleri olduğunda,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Çiftçi yemlerini yalnızca organik üretimden sağlayamaması durumunda, konvansiyonel yem maddelerinin sınırlı oranda kullanılmasına izin verilir. Her yıl izin verilen konvansiyonel yem maddeleri oranı, geviş getiren hayvanlarda izin verilen % 10’dan 31/12/2011’e kadar % 5, diğer hayvanlarda ise % 20’lik oran; , 1/1/2008’den 31/12/2009’a kadar olan dönemde % 10, 1/1/2010’dan 31/12/2011’e kadar olan dönemde % 5’dir. Bu uygulamalar yetkilendirilmiş kuruluşun izniyle yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının, (a) bendi ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Organik hayvan yetiştiriciliğinde hastalık önleyici tedbirler;

1) Organik hayvan yetiştiriciliğinde; hayvan sağlığında koruyucu hekimlik esastır.

2) Uygun damızlık ırkların seçilmesi,

3) Hayvanların doğal bağışıklıklarını artırıcı düzenli egzersiz için gezinti alanlarına veya otlaklara ulaşımı ve kaliteli yem kullanımının sağlanması,

4) Aşırı kalabalık nedeni ile hayvanlarda sağlık problemlerini önlemek için uygun yerleşim sıklığı sağlanmasıdır.”

“e) Veteriner ilaçlarının kullanılacağı zaman konulan teşhis, müdahale yöntemi, ilacın dozu, ilacın etken maddesi, tedavi süresi ve ilacın yasal kesilme süresi ile birlikte kullanılan ürün kayıt edilmelidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (j), (l) ve (t) bentleri sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hayvanların bağlı olarak tutulması yasaktır. Ancak, hayvan refahı düzenlemeleri dikkate alınarak yetkilendirilmiş kuruluş tarafından hayvanların güvenliği ve refahı için, müteşebbisçe zorunluluğunun ortaya konulması koşulu ile hayvanların sınırlı bir süre için bağlanmasına izin verilebilir.”

“j) Barınak, kümes, alet ve kaplar, hastalık taşıyan organizmaların gelişmesi veya bulaşmasını engellemek için, uygun bir şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Hayvan binaları ve yapılarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için bu Yönetmeliğin Ek-8’inde verilen maddeler kullanılır. İşletmede kokuyu azaltmak, böcek ve kemirgenlerle mücadele amacıyla, dışkı, idrar ve dökülmüş veya dağılmış gıdalar ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Bütün bu tedbirlere rağmen böceklerin ve diğer kemirgenlerin hayvan barınaklarından ve diğer tesislerden uzaklaştırılamaması durumunda, yalnızca bu Yönetmeliğin Ek-1 (B) bölümünün B.6 kısmında verilen girdiler kullanılır.”

“l) Otobur hayvanların otlama dönemlerinde meralara erişebilmeleri halinde ve kış barınaklarının hayvanlara hareket serbestisi vermesi durumunda, kış aylarında hayvanlara açık gezinti alanları ve açık alanlar sağlanması zorunluluğu kaldırılabilir. Ancak; Bir yıldan yaşlı boğalar, meralara, açık gezinti alanlarına ve açık alanlara erişebilmelidirler. Besinin son döneminde büyükbaşlar, domuzlar ve küçükbaşlar, yaşam sürelerinin 1/5’ini geçmemesi ve 3 aydan fazla olmamak kaydıyla ve her durumda yetkilendirilmiş kuruluşun belirleyeceği süre kadar kapalı alanlarda kalabilirler.”

“t) Kanatlılar iklim koşullarının elverdiği durumlarda açık hava barınaklarına ulaşabilmeli ve mümkün olduğunca bu durum yaşamlarının asgari 1/3’ünde uygulanmalıdır. Bu açık hava barınakları çoğunlukla bitki örtüsü ile kaplanmalı, koruyucu tesisler bulunmalı ve hayvanların yeterli sayıda suluk ve yemliklere erişmelerine imkan vermelidir. Halk ve hayvan sağlığını korumak amacıyla hayvanların dışarı çıkmasını engelleyen, bakanlıkça belirlenmiş bir durum olması halinde; hayvanlar kapalı yerde tutularak yeterli sayıda suluk ve yemliklere erişmelerine imkan verilmelidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Yükleme ve boşaltma işlemleri dikkatlice ve hayvanları zorlamak amacıyla elektriksel uyarıcı alet kullanılmadan gerçekleştirilmelidir. Nakliye öncesi ve esnasında herhangi bir yatıştırıcı ilaç kullanılamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – Organik arı yetiştiriciliği kuralları aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Arıcılık ürünleri, bu Yönetmelik hükümlerinin asgari bir yıl uygulanması kaydıyla organik ürün olarak pazarlanabilir.
 2. b) Irk seçiminde, arıların yerel koşullara adapte olabilme kapasitesi, dayanıklılıkları ve hastalıklara karşı dirençleri göz önüne alınmalıdır. Apismellifera türünün ırkları ve yerel ekotipleri tercih edilmelidir.
 3. c) Kapasite artırımı, kolonilerin bölünmesi veya organik arıcılık yapan diğer işletmelerden oğul veya kovan alınabilir.
 4. d) Yetkilendirilmiş kuruluşdan önceden izin alınması kaydıyla, işletmenin sahip olduğu konvansiyonel arı kolonileri, organik arıcılığa geçiş amacı ile kullanılabilir.
 5. e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretim yapmayan arıcılardan sağlanan arı oğulları, bir yıllık geçiş süreci içerisinde kullanılabilir.
 6. f) Sağlık veya felaket nedenleriyle yüksek hayvan ölümlerinin olması durumunda ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun kovanların mevcut olmaması halinde, geçiş sürecine tabi olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kovanların yeniden oluşturulmasına izin verilebilir.
 7. g) Kolonilerin yenilenmesi amacıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan, yılda % 10 oranında ana arı ve oğul organik üretim yapılan kovanlara yerleştirilmeleri kaydıyla, organik üretim yapılan birimlere alınabilir. Bu durumda geçiş süreci uygulanmaz.
 8. h) Kovanların yerleşimi aşağıdaki hususlara uygun olmalıdır;

1) Arılar için yeterli miktarda doğal nektar, balözü ve polen kaynağı bulunmalı ve suya erişim imkanı olmalıdır.

2) Üretim bölgesinin 3 km yarıçapı içerisinde bulunan nektar ve polen kaynakları, organik olarak üretilen ürünlerden, doğal veya arıcılık ürünlerinin organik olma niteliğini etkilemeyecek bitki örtüsünden oluşmalıdır. Bu alanda yeteri miktarda polen ve nektar bulunamaması halinde, üreticinin arılarını yukarıdaki şartlara uygun olmayan bir alana nakletmesi durumunda, üretimini organik tarım usul ve esaslarına uygun yapmak kaydıyla ürün elde eder ve bu ürün organik olarak değerlendirilemez. Söz konusu kovanların belirtilen bölgeye tekrar nakledilmesi halinde geçiş süreci uygulanmaz. Yukarıda belirtilen yarıçap içerisinde, aynı üretici tarafından, organik ve konvansiyonel arıcılık birlikte yapılamaz.

3) Kovanlar; kirlenmeye yol açması muhtemel olan, kent merkezleri, otoyollar, sanayi bölgeleri, atık merkezleri, atık yakma merkezleri gibi tarım dışı üretim kaynaklarından yeterince uzak olmalıdır. Kontrol kuruluşları ve/veya birimleri bu koşulun sağlanması için gerekli tedbirleri almalıdır.

Yukarıdaki koşullar çiçeklenmenin olmadığı alanlarda veya kovanların uykuda olduğu kışlama döneminde uygulanmaz.

ı) Üretim sezonu sonunda arıların kışı geçirebilmesi için kovanlarda yeterli miktarda bal ve polen bırakılmalıdır.

 1. j) İlkbahar döneminde arı kolonilerinin beslenmesinde organik bal kullanılır. İklim koşullarının balın kristalleşmesini hızlandırdığı durumlarda, beslemede organik metotla üretilen bal yerine organik metodlarla üretilen şeker şurubu veya organik şeker melası kullanılmasına yetkili kuruluş tarafından izin verilebilir. Besleme ile ilgili olarak kayıtlara, ürünün tipi, uygulama tarihi, miktarı ve kullanıldığı kovanlara dair bilgiler yazılır. Besleme işlemi son bal hasadı ile müteakip nektar veya balözü döneminden önceki 15 gün arasında yapılır.
 2. k) Arıcılıkta hastalıkların önlenmesi için;

1) Dayanıklı uygun ırklar seçilmelidir.

2) Ana arıların düzenli olarak yenilenmesi, her hangi bir anomali tespiti için kovanların sistematik olarak kontrolü, kovanlardaki erkek arı gözlerinin kontrolü, düzenli aralıklarla malzeme ve teçhizatın dezenfekte edilmesi, kirlenmiş maddeler veya kaynaklarının imha edilmesi, balmumunun düzenli olarak yenilenmesi ve kovanlarda yeterli miktarda polen ve bal bırakılması gibi hastalıklara karşı direnç artırıcı ve enfeksiyon önleyici pratiklerin yapılması gerekir.

 1. l) Koruyucu önlemlere rağmen, koloniler hastalanır veya zarar görürse, derhal tedaviye alınmalı ve gerekirse koloniler ayrı kovanlarda izole edilmelidir. Bu Yönetmeliğe uygun arıcılıkta kullanılacak veteriner ilaçları aşağıdaki prensiplere uygun olmalıdır;

1) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış olmalıdır.

2) Tedavi edici etkilerinin öngörülen tedaviye uygun olması kaydıyla kimyasal bileşimli ilaçlar yerine fitoterapik veya homeopatik tedavi yöntemleri kullanılmalıdır.

3) Yukarıda bahsedilen ürünlerin kullanımı, kolonileri tehdit eden hastalık veya istilacıların yok edilmesinde etkili olmaması durumunda, yetkilendirilmiş kuruluşun sorumluluğunda, kimyasal bileşimli ilaçlar kullanılabilir. Ancak koruyucu amaçlı kimyasal bileşimli ilaçların kullanımı yasaktır.

4) Arı zararlısı Varroa için; formik asit, laktik asit, asetik asit, oksalik asit ve mentol, timol, okaliptol veya kafurkullanılabilir. Bu ürünler kullanıldığında kolonilere bir yıllık geçiş süreci uygulanmaz.

5) Kovanlarda zararlı mücadelesinde bu Yönetmeliğin Ek-1’de yer alan B. Bitki Koruma Maddeleri başlıklı bölümdeki ürünler kullanılır.

 1. m) Tedavi, kimyasal bileşimli ilaçlar ile yapılırsa, bu dönem içerisinde tedavi altındaki koloniler izole edilmiş bir bölgeye alınır, tedavi sonrası kovanlardaki balmumları alınır ve yerine organik balmumu veya boş çerçeve konulur. Bu kolonilere bir yıllık geçiş süreci uygulanır.
 2. n) Veteriner ilaçlarının uygulandığı zamanlar; aktif farmakolojik madde de dahil ürünün tipi, konulan teşhis, dozu, uygulama şekli, tedavi süresi ve ilacın yarılanma süresi açıkça kaydedilmeli ve ürünler organik ürün olarak pazarlanmadan önce yetkilendirilmiş kuruluşa bilgi verilmelidir.
 3. o) Organik arıcılıkta bakım, idare pratikleri ve kayıtları aşağıdaki gibidir;

1) Arıcılık ürünlerinin hasat edilmesi esnasında petekler içerisindeki arıların yok edilmesi yasaktır.

2) Ana arının kanatlarını kesmek gibi işlemler yasaktır. Ana arıların değiştirilmesi esnasında eski ana arının öldürülmesine izin verilir. Yalnızca Varroa bulaşan erkek arı gözlerinin yok edilmesine izin verilir.

3) Bal hasadında kimyasal sentetik sinek kovucu maddelerin kullanılması yasaktır.

4) Kovanların yerleştirildikleri alanlar kovan bilgileri ile birlikte kaydedilmelidir. Kovanlar bulundukları yerden başka yere yetkilendirilmiş kuruluş bilgisi dahilinde taşınır.

5) Arıcılık ürünlerinin üretimi, hasadı, işlenmesi ve depolanması esnasında kolonilere uygulanan koruyucu önlemler ve tedaviler kayıt edilmelidir.

 1. p) Arıcılıkta kullanılacak materyallerin ve kovanların özellikleri;

1) Kovanlar çevreye ve arıcılık ürünlerine risk getirmeyen doğal malzemelerden yapılmalıdır.

2) Kovanlar kimyasal boyalarla boyanamaz. Propolis (reçine), balmumu ve bitki yağları gibi doğal ürünlerle kaplanabilir.

3) Yeni çerçeve için balmumu organik üretim yapan birimlerden sağlanmalıdır. Arıcılığa yeni başlandığında veya geçiş sürecinde organik olarak üretilen balmumunun pazarda mevcut olmaması durumunda, organik üretim biriminden alınmayan balmumunun kullanılmasına, analizlere dayanarak yetkilendirilmiş kuruluş tarafından izin verilir.

4) Üzerinde yavrulu gözler bulunan çerçevelerden bal sağımı yapılamaz.

5) Çerçeve, kovan, petek gibi malzemeleri zararlılardan korumak amacıyla yalnızca bu Yönetmeliğin Ek-8’indeki ürünlerin kullanılmasına izin verilir. Buhar veya doğrudan alev gibi fiziki uygulamalara da izin verilir.

6) Arıcılıkta kullanılan malzemelerin, binaların, teçhizatın ve kapların veya ürünlerin temizlenmesinde ve taşınmasında yalnızca bu Yönetmeliğin Ek-8’indeki maddeler kullanılabilir. Arıların taşınması sırasında hayvanlara stres yaratmaktan kaçınılır.

7) Karantina tedbirleri uygulanan ve uçakla ilaçlama yapılan alanlarda organik arıcılık yapılamaz.

8) Kovanların taşınması, depolanması, pazarlanmasında ve organik arı ürünlerinin, üretilmesi, işlenmesi, taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması ve pazarlanmasında bu Yönetmeliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm hükümleri uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) , (g) , (h) , (ı) ve (j) bentleri eklenmiştir.

“a) Organik ürünün işlenmesi esnasında, organik ürünün bu Yönetmeliğe uygun olmayan ürünlerle karışma ya da bulaşmasını önleyecek ve ürünün organik niteliğini koruyacak gerekli tedbirler müteşebbis tarafından alınır ve yetkilendirilmiş kuruluşa bildirilir.”

“f) Gıda maddesinin bitkisel ve hayvansal malzemelerden oluşan karma gıda maddesi olması durumunda 22/5/2008 tarihli ve 26883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği hükümlerine uyulur.”

“g) Organik ürünlerin işlenmesinde; 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği, 21/9/2006 tarihli ve 26296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği, 22/5/2008 tarihli ve 26883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği hükümlerine uyulur.”

“h) Organik ürünlerin işlenmesinde; 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ektraksiyon Çözücüleri Tebliği hükümlerine uyulur.”

“ı) Organik ürünlerin işlenmesinde; 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Aroma Maddeleri Tebliği hükümlerine uyulur.”

“j) Organik ürünler için üretim izni alınmalıdır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (e) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (f) bendinin de (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca (e) bendine (4) numaralı alt bent eklenmiştir.

“2) Ürünün hasat yılı, üretim tarihi, kime ait olduğu ve bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş olduğu belirtilmelidir. İthal edilen ürünlerinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olduğu belirtilmelidir.”

“3) Etiket üzerinde ürünün, “organik tarım geçiş süreci ürünüdür.”cümlesinde, “organik” ifadesi, “geçiş süreci” ifadesiyle aynı renk, punto ve yazım tarzında olmalıdır. Geçiş süreci ürünlerinde organik ürün logosu kullanılmaz.”

“1) İçindekiler kısmında organik tarım metoduyla üretildiğinin belirtilebilmesi için içindeki tarımsal orijinli maddelerin veya bunların türevlerinin minimum % 70’i bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilmiş veya yönetmeliğe eşdeğer kurallara uygun olarak üretilmiş ithal organik ürün olmalıdır. İçindekiler kısmında organik olanlar bileşimlerinin % X oranlarıyla birlikte “Organik tarım metoduyla üretilmiştir” şeklinde ifade edilmeli ve bu ifade içindekiler kısmında yer alan diğer maddeler ile aynı renk, boyut ve yazı tarzında olmalıdır. Bu ürünlerde organik ürün logosu kullanılmaz.”

“4) Yalnızca bir tarımsal kaynaklı ürün olmalıdır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – Organik ürünlerin pazarlanması kuralları aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Organik hammadde ve/veya organik işlenmiş ürün olduğunu belirten “Ürün Sertifikasına” sahip olan ve bu Yönetmelik hükümlerince üretilmiş ürünler organik ürün olarak pazarlanır.
 2. b) Organik ürün ticareti yapan müteşebbis, her bir parti satışını “Ürün Sertifikası”ile belgelendirmek zorundadır.
 3. c) Organik ürünler, organik ürün olduğu açıkça belirtilerek satılır. Organik ürünlerin, konvansiyonel ürün ile karışmaması ve organik niteliğinin korunması organik ürün satışı yapan müteşebbisin yükümlülüğündedir.
 4. d) Aracılık hizmeti veren, ürünleri direkt olarak nihai tüketici ya da kullanıcıya transfer eden gerçek ya da tüzel kişiler ithalat yapmamaları, üretim, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplama, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama ve taşıma işlemlerini yapmamaları koşulu ile yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapmak zorunda değildir.
 5. e) İthalatçı ithalat halinde, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından istenilen belgeleri eksiksiz olarak bu kuruluşa verir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yürürlükteki Türk Mevzuatına uygunluğunun kabul edilmesi halinde organik ürün yeniden sertifikalandırılır. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yeniden sertifikalandırma yapmak amacıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir. Bunlar;

1) İthalatçının ithalat faaliyetleri; ithalatçının adı, adresi, ürünün geldiği ülke, ürünlerin ülkeye giriş noktası ve ithal edilen ürünlerin depolanmasında kullanılacak binaların uygunluğuyla ilgili detaylı açıklama belgeleri,

2) Karşı ülkeden alınan ürünün etiketi ve içeriğine dair bütün bilgilerin aslı veya noter onaylı tercümeleri,

3) İthalat işleminin nasıl gerçekleşeceğini ve ihlal durumunda alınacak ihtiyati tedbirleri içeren belgeler,

4) İthalatçı tarafından kullanılacak herhangi bir deponun diğer ülkede bulunması durumunda, karşı ülkenin yetkilendirilmiş kuruluşu tarafından kontrole açık olacağını belirten belgeler,

5) İlgili partinin miktarı, orijini ve yapısı, kontrol mekanizmasının detayları, üretim, işleme, ambalajlama, depolama, nakliye işlemlerinin detayları, alıcıları, ürün sertifikası, organik tarım müteşebbis sertifikası, ürüne ilişkin yıllık kontrol raporlarıdır.

Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından gerek duyulması halinde yukarıdaki bilgi ve belgelere ek olarak bilgi ve belgeler istenebilir. Tüm bilgi ve belgeler, Komite denetimlerinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

 1. f) İthalat veya ihracat yapmak isteyen müteşebbis, yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı Ürün Sertifikası ve ulusal mevzuat hükümleri gereğince tamamlamakla yükümlü olduğu diğer belgelerle birlikte Bakanlığın ilgili birimine başvurur.
 2. g) Organik ürünlerin ihracatı, Dış Ticaret Müsteşarlığının İhracatı Kayda Bağlı Ürünler Listesinde yer alan ürünler için yapılan işlemlere tabidir. Bu nedenle; müteşebbisler, ihracat dokümanlarının bir örneğini bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine verir. Ege İhracatçı Birlikleri ihracatçı bildirimleri ve ihracat verilerini yıl sonunda Bakanlığa bildirir. Bakanlığın talep etmesi halinde muhtelif zamanlarda da ihtiyaç duyulan verileri Bakanlığa bildirir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kontrol işlemi sırasında kontrolör, bağlı bulunduğu kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşunun organik tarım faaliyetlerini içeren kendi kontrol formlarını doldurur. Kontrolör, yaptığı kontrole dair tespitleri içeren bir belge düzenleyerek müteşebbise verir ve bu belge müteşebbisce saklanır. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu kontrol işlemi sonucunda bir rapor hazırlar. Kontrol raporu, müteşebbisin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan organik tarım faaliyetlerinin kontrol sonuçlarını içerir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Sertifikasyon Kuruluşu, Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu EN 45011 veya ISO Rehber 65 standartlarına göre, Kontrol Kuruluşu ise EN 17020 standardına göre akredite edilmiş olmalıdır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Müteşebbis, bütün organik tarım faaliyetlerinin izlenebilirliği ile ilgili her türlü kayıtları tutmak ve denetim esnasında yetkilendirilmiş kuruluşa ibraz etmek zorundadır. Belgelerin düzensiz veya yanlış tutulması durumunda, yetkilendirilmiş kuruluşlar eksiklik ve aksaklıkları müteşebbislere ayrıntılı ve yazılı olarak bildirir. Yetkilendirilmiş kuruluş eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için müteşebbise bir ay süre tanır. Bu süre sonunda tekrar kontrol eder. Eksiklik giderilmiş ise sözleşme aynen devam eder. Aksi halde kalite el kitabında belirtilen yaptırımlar uygulanır. İtiraz halinde konu ile ilgili bilgi ve belgeler en geç yirmi gün içinde Komiteye iletilir. Komite gerekli incelemeleri yaptıktan sonra nihai kararını verir ve sonucu taraflara bildirir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (f) bendinde verilen kod numarasını, sözleşme yaptığı müteşebbislerin onaylı listesi, arazi yeri, büyüklüğü, ürünün adı, miktarı işletmenin adı ve organik faaliyet bilgilerini içeren listeyi Yetkilendirilmiş kuruluş en geç bir ay içinde Komiteye bildirmek ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kaydetmek zorundadır. Organik tarımın yapılacağı il tarım müdürlüğü Organik Tarım Bilgi Sisteminden altışar aylık dönemler halinde raporlar alarak bu bilgileri muhafaza eder. Komite ve il tarım müdürlüğü, kendisine bildirilen ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kaydedilen müteşebbisi “organik tarım metodu uygulayan müteşebbis” olarak kayıt altına alır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Yetkilendirilmiş kuruluşların büro denetimini yapmak ve bu denetimlerle Yetkilendirilmiş kuruluşun kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinin tarafsızlığını ve kontrollerinin etkinliğini teyit etmek.“

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49 – Organik tarım faaliyetlerinde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve bu Kanunlara dayalı olarak çıkartılan ilgili mevzuat hükümleri ile 25/4/2002 tarihli ve 24736 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği, 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik, 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine uyulur.“

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan A. Gübreler ve toprak iyileştiriciler tablosundaki kompostlaştırılmışve fermente edilmiş ev atıkları satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kompostlaştırılmış veya fermente edilmiş ev atıkları -Kompost veya biogaz için anaerobik fermantasyona bırakılarak ayrıştırılmış evsel atıklardır.

-Yalnızca bitkisel ve hayvansal ev atıklarıdır.

-Yalnızca kapalı ve denetlenen toplama sisteminde üretilmelidir.

-Kuru maddede en fazla konsantrasyonları; kadmiyum: 0.7, bakır:70, nikel:25, kurşun:45, çinko:200, civa:0.4, krom(toplam):70 ve krom (VI): 0 mg/kg olmalı.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan B. Bitki koruma maddeleri başlığı altındaki B.2. tablosu başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “B.2. Biyolojik zararlı ve hastalık kontrolü için kullanılan mikroorganizmalar

İsim Tanımlama, bileşime ait ve kullanım koşulları
Mikroorganizmalar (bakteri, virüs ve fungus) Sadece genetik olarak modifîye edilmemiş ürünleri kapsar.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan B. Bitki koruma maddeleri başlığı altındaki B.2.tablosundan sonra gelmek üzere aşağıdaki B.2a. Mikroorganizmalarla üretilen maddeler başlıklı tablo eklenmiştir.

             “B.2a Mikroorganizmalarla üretilen maddeler

İsim Tanımlama, bileşime ait ve kullanım koşulları
Spinosad İnsektisit

Genetik olarak modifîye edilmemiş olmalıdır.

Sadece parasitoid riskini ve dayanıklılığın gelişme riskini minimize etmek için önlem alındığında kullanılır.

Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

 

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan B. Bitki koruma maddeleri başlığı altındaki B.4. Organik tarımda geleneksel olarak kullanılan maddeler tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İsim Tanım, içerik ve kullanım koşulları
Bakır hidroksit, Bakır oksiklorür, (tribazik) bakır sülfat ve bakıroksit Bakır hidroksit, Bakır oksiklorür, (tribazik) bakır sülfat, bakır oksit, bakır oktanoate

 

-Fungisit.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

-31 Aralık 2005 tarihine kadar, maksimum 8 kg saf bakır/ha/yıl, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren maksimum 6 kg saf bakır/ha/yıl kullanılır.

-Ülkede bitki koruma ürünleri ile ilgili yasal mevzuatta bakır kullanımına ilişkin sınırlamalar mevcut ise izin verilen limitler dahilinde kullanılır.

-Yukarıda belirtilen miktarlardan farklı olarak, çok yıllık bitkiler için kullanılabilecek en fazla bakır miktarı aşağıdaki gibidir:

-31 Aralık 2006 tarihinden itibaren 4 yıl geriye gidildiğinde kullanılacak toplam bakır miktarı 38 kg. saf bakır /ha’ı aşamaz.

-1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere her yıl için önceki dört yıl dikkate alınarak kullanılacak toplam maksimum saf bakır miktarı 2007 yılı dahil 36 kg/ha, 2008 yılı dahil 34 kg/ha, 2009 yılı dahil 32 kg/ha, 2010 yılı ve takip eden yıllarda 30 kg/ha miktarını aşamaz.

 

 

Etilen -Muz, kivi ve kakinin (Trabzon hurması) olgunlaştırılmasında; meyve sineğinin narenciyeye zarar vermesini önlemeye yönelik stratejinin bir parçası olarak narenciyenin olgunlaştırılmasında; ananasın çiçek indüksiyonunda; patates ve soğanda tomurcuklanmanın engellenmesinde kullanılabilir.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Potasyum sabunu (yumuşak sabun) -İnsektisit
Potasyum alum (kalinite)  -Muzların olgunlaşmasının geciktirilmesinde kullanılır.
Kireç- kükürt (kalsiyum polisülfit) -Fungisit, insektisit, akarisit

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Parafın yağları -İnsektisit, akarisit.
Mineral yağlar -Insektisit, akarisit, fungisit.

-Sadece meyve ağaçları, asmalar, zeytin ağaçları ve muz gibi tropik ürünlerde kullanılır.

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

Potasyum permanganat -Fungisit, bakterisit.

-Sadece meyve ağaçları, zeytin ağaçları ve asmalarda kullanılabilir.

Kuartz kumu -Uzaklaştırıcı
Kükürt -Fungisit, akarisit, uzaklaştırıcı
Kalsiyum hidroksit

 

-Fungusit

-Fidanlıklarda dahil olmak üzere sadece meyve ağaçlarında Nectriagalligena‘yı kontrol altında tutmak için kullanılır.

Potasyum bikarbonat -Fungusit

 

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan C. Diğer girdiler bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmelikte yer alan Ek-2 ye,  A. Tarımsal Kaynaklı Olmayan Bileşenler başlığından önce gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“A, B ve C listelerinde yer alan madde ve bileşenler, üzümden yapılan şaraplar hariç, bitkisel orijinli bir ya da daha fazla maddeyle oluşturulan gıdaların hazırlanmasında kullanılabilecek maddeleri ve işlemeye yardımcıları kapsar.“

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’de yer alan A ve B tablo ve listeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A. Tarımsal Kaynaklı Olmayan Bileşenler

             A.1 Taşıyıcılar Dahil Gıda Katkıları

Kodu İsim Bitki kökenli gıda maddelerinin hazırlanması Hayvan kökenli gıda maddelerinin hazırlanması Özel Koşullar
E 153 Bitkisel karbon X Küllü keçi peyniri Morbier peyniri
E 160 b Annato, Biksin, Norbiksin X Kırmızı Leicester peyniri

Çift Gloucester peyniri

Çedar

Mimolette peyniri

 

E170 Kalsiyum karbonat X X Ürünlerin kalsiyumunu artırmada ve renklendirmede kullanılmaz.
E 220 yada

E224

Sülfür  dioksit

Potasyum metabisülfit

X

X

X

X

Şeker eklenmemiş meyve şaraplarında (*) (elma şarabı armut şarabı dahil) veya bal liköründe :

50 mg (a)

 

Fermantasyon sonrası meyve

konsantresi veya şeker ilaveli elma ve armut şarabı için :

100 mg (a)

 

(a) mg/l de SO2 olarak ifade edilen,

tüm kaynaklardan elde edilen

maksimum seviyeler.

 

(*) Bu kapsamda “meyve şarabı”

üzüm dışındaki meyvelerden elde

edilen şarap olarak tanımlanmaktadır.

31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerlidir.

E 250 yada

E 252

Sodyum nitrit

Potasyum nitrat

X

X

Et ürünleri (2)

E 250 için : NaNO2 olarak belirtilen

girdi miktarı: 80 mg/kg

 

E 252 için: NaNO3 olarak belirtilen

girdi miktarı: 80 mg/kg

 

E 250 için : NaNO2 olarak belirtilen

azami atık miktarı:  50 mg/kg

 

E 252 için: NaNO3 olarak belirtilen

azami atık miktarı: 50 mg/kg

 

31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerlidir.

E 270 Laktik asit X X
E 290 Karbon dioksit X X
E 296 Malik asit X
E 300 Askorbik asit X X Et ürünleri (1)
E 301 Sodyum askorbat X Nitrit ve nitratla ilgili et ürünleri (1)
E 306 Tokoferolce zengin ektrakt X X Katı ve sıvı yağlar için antioksidant
E 322 Lesitinler X X Süt ürünleri (1)
E 325 Sodyum laktat X Süt bazlı ürünler  ve et ürünleri
E 330 Sitrik asit X
E 331 Sadyum sitratlar X
E 333 Kalsiyum sitratlar X
E 334 Tartarik asit (L(+),(-)) X
E 335 Sodyum tartaratlar X
E 336 Potasyum tartaratlar X
E 341(i) Monokalsiyum fosfat X Unlarda kabartıcı olarak
E 400 Alginik asit X X Süt bazlı ürünler (1)
E 401 Sodyum alginat X X Süt bazlı ürünler (1)
E 402 Potasyum alginat X X Süt bazlı ürünler (1)
E 406 Agar X X Süt bazlı ürünler ve et ürünleri (1)
E 407 Karragenan X X Süt bazlı ürünler (1)
E 410 Keçi boynuzu, harnup zamkı X X
E 412 Guar zamkı X X
E 414 Arap zamkı X X
E 415 Ksantan zamkı X X
E 422 Gliserol X Bitki özleri için
E 440(i) Pektin X X Süt bazlı ürünler (1)
E 464 Hidroksipropil metil selüloz X X Kapsüller için kapsül malzemesi

 

E 500 Sodyum karbonatlar X X Dulce de leche (*) ekşi krema ve ekşi süt peyniri (1)

“Dulce de leche” veya “Confiture de

lait” tatlandırılmış, koyulaştırılmış

sütten yapılan yumuşak, lezzetli

kahverengi bir kremayı ifade eder.

E 501 Potasyum karbonatlar X
E 503 Amonyum karbonatlar X
E 504 Magnezyum karbonatlar X
E 509 Kalsiyum klorit X Süt koyulaşması
E 516 Kalsiyum sülfat X Taşıyıcı
E 524 Sodyum hidroksit X Laugegenback için yüzey bakımı
E 551 Silikon dioksit X Ot ve baharatlar için topaklanma

önleyici

E 553 b Talk X X Et ürünlerini kaplama aracı
E 938 Argon X X
E 939 Helyum X X
E 941 Nitrojen X X
E 948 Oksijen X X
1) Sınırlama sadece hayvansal ürünlerle ilgilidir.

(2) Bu katkı maddesi sadece ürünün belirli özelliklerinin muhafaza edilmesini sağlayan ve/veya aynı

sıhhi güvenceleri veren hiçbir teknolojik alternatifin mevcut olmaması durumunda

yetkilendirilmiş kuruluş tarafından  onay  verildikten sonra kullanılır.

 

A.2 Lezzetlendirici Maddeler (Doğal çeşni verici maddeler ve karışımları)

A.3 Su ve Tuz [İçilebilir su, Tuz (Sodyum klorür ve potasyum klorür)]

A.4 Mikroorganizma Preparatları (Gıda işlemede kullanılan ve genetik olarak değiştirilmemiş her türlü mikroorganizmalar)

A.5 Mineraller (iz elementler dahil), vitaminler, aminoasitler ve diğer azotlu bileşikler (Gıdalarda yasal olarak kullanımına izin verildiği sürece kullanılabilir.)

A.6 Ürünleri damgalamada boyaların kullanımı

Yumurta kabuklarının boyanmasında 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği hükümlerine uyulur.

 1. Organik Üretimde Tarımsal Orijinli Bileşenlerin İşlenmesinde Kullanılabilen İşlem Yardımcıları ve Diğer Maddeler

İsim Bitki kökenli gıda maddelerinin hazırlanması Hayvan kökenli gıda maddelerinin hazırlanması Özel durumlar
Su X X 17.02.2005 tarihli  ve 25730

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik dahilindeki içme suyu

Kalsiyum klorit X Koagülasyon ajanı
Kalsiyum karbonat X
Kalsiyum hidroksit X
Kalsiyum sulfat X Koagülasyon ajanı
Magnezyum klorit X Koagülasyon ajanı
Potasyum karbonat X Üzümlerin kurutulması
Sodyum karbonat X Şeker üretimi
Laktik asit X Peynir üretiminde salamura pH sının düzenlenmesi için (1)
Sitrik asit X X Peynir üretiminde salamura pH sının düzenlenmesi için (1)

Yağ üretimi ve nişatsa hidrolizi (2)

Sodyum hidroksit X Şeker üretimi

Kolza tohumundan yağ üretimi

Sülfürik asit X X Jelatin üretimi(1)

Şeker üretimi (2)

Hidroklorik asit X Jelatin üretimi

Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese ve Leidse Nagelkaas gibi özel sert kabuklu peynirlerin işlenmesinde salamura pH sının düzenlenmesi için

31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerlidir.

Amonyum hidroksit X Jelatin üretimi
Hidrojen peroksit X Jelatin üretimi
Karbon dioksit X X
Azot X X
Etanol X X Çözücü
Tannik asit X Süzme gereci
Yumurta akı albümini X
Kazein X
Jelatin X
Isinglass X
Bitkisel yağlar X X Yağlama, serbestleştirici veya köpüklenmeyi önleyici ajan
Silikon dioksit jel yada koloidal çözelti X
Aktif karbon X
Talk X E553b gıda katkı maddeleri için belirlenen saflık kriterini karşılamaları durumunda
Bentonit X X Bal likörü için yapıştırıcı araç (1)

E558 gıda katkı maddeleri için belirlenen saflık kriterini karşılamaları durumunda

Kaolin X X Propolis(1)

E559 gıda katkı maddeleri için belirlenen saflık kriterini karşılamaları durumunda

Selüloz X X Jelatin üretimi (1)
Diatoma toprağı X X Jelatin üretimi (1)
Perlit X X Jelatin üretimi (1)
Fındık kabuğu X
Pirinç unu X
Balmumu X Serbestleştirici
Karnuba mumu X Serbestleştirici
(1)     Kısıtlama sadece hayvansal ürünleri içerir.

(2)      Kısıtlama sadece bitkisel ürünleri içerir.

 

Enzim ve mikroorganizma preparatları:

Gıda işlemede işlem yardımcısı olarak kullanılan, genetik olarak modifiye edilmemiş her türlü enzim ve mikroorganizma preparatları,“

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’de yer alan C.2 bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C.2 Gıda katkıları ve aroma maddeleri hariç, yıkama, temizleme, nem içeriğini azaltmak için fiziksel ve/veya mekanik ve/veya ısıl işlem dışında işlemeye tabi tutulmuş bitkisel ürünler.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’de yer alan C.2.3 Diğer başlığı altındaki liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bezelye proteini

Rom (Şeker kamışı suyundan elde edilmiş)

Kirsch (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen aroma maddeleri ve meyve esasına göre hazırlanan ) “

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’de yer alan A. ORGANİK TARIM MÜTEŞEBBİS SERTİFİKASI başlıklı liste aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “A. ORGANİK TARIM MÜTEŞEBBİS SERTİFİKASI

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun Adı       :

Kod numarası                                                     :

Adresi                                                                 :

Sertifika No’su                                                   :

Müteşebbisin Adı Adresi                                   :

Ürünün Adı ve Özelliği (1)                                :

Sertifikalanma Statüsü                                        :

Sözleşme No’su                                                 :

Faaliyet Şekli                                                      :

Sertifikanın Sona eriş Tarihi                               :

Sertifika Onay Tarihi ve Yeri                             :

 

Bu belgeyle; yukarıda belirtilen ürünlerin, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve…………….Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunduğu onaylanmaktadır. Bu belge ürünün organik olduğunu garanti etmez.

1 – Ürünün Adı ve Özelliği: Ürün veya ürün grupları yazılır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek- 5. İşletmede stoklanabilecek gübre miktarına eşdeğer hayvan sayısı

 

 

Hayvan Türleri 170 kg N/Ha/Yıl/baş’a eşdeğer maksimum hayvan sayısı
Altı aydan büyük atlar 2
Besiye alınmış danalar 5
Bir yaşından küçük diğer sığırlar 5
Bir yaşından büyük, iki yaşından küçük erkek sığırlar 3.3
Bir yaşından büyük, iki yaşından küçük dişi sığırlar 3.3
İki yaş ve üstü erkek sığırlar 2
Damızlık düveler 2.5
Besiye alınmış düveler 2,5
Süt sığırları 2
Gebe süt sığırları 2
Diğer sığırlar
2.5
Dişi damızlık tavşanlar 100
Dişi koyunlar 13.3
Keçiler 13.3
Domuz yavruları 74
Damızlık dişi domuzlar 6.5
Besiye alınmış domuzlar 14
Diğer domuzlar 14
Etlik piliçler 580
Yumurta tavukları 230

 

MADDE 35 – Aynı Yönetmelik Ek-7’de yer alan, A. Bitki Kaynaklı Yem Maddeleri başlığı altında yer alan, A.2, A.6 ve A.7 listeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A.2 Yağlı tohumlar, yağlı meyveler, bunların ürünleri ve yan ürünleri

Kolza tohumu, ekspeller kolza küspesi ve kolza kabukları,

Ayçiçeği tohumu ve ekspeller ayçiçeği tohumu küspesi,

Tohum ve tohum embriyosu olarak keten tohumu,

Tohum ve tohum embriyosu olarak susam,

Tohum embriyosu olarak palmiye çekirdeği,

Tohum embriyosu olarak kabak çekirdeği,

Zeytin,

Zeytin posası (Pirina),

Ekspeller pamuk tohumu küspesi,

Ekspeller soya küspesi,

Bitkisel yağlar (fiziksel ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen).

A.6 Yeşil ve Kuru Kaba Yem Bitkileri

Yonca,

Yonca unu,

Üçgül,

Üçgül unu,

Yeşil yemler,

Ot (yem bitkilerinden elde edilen)

Silaj,

Tahıl samanları,

Yemlik kök bitkiler.

A.7 Diğer bitkiler bunların ürünleri ve yan ürünleri

Melaslar, deniz yosunu unu (İyot miktarını azaltmak için deniz yosunu ezilip yıkanmalıdır.)

Bitki tozları ve bitki kalıntıları,

Bitki protein kalıntıları (Yalnızca yavru hayvanlara verilir.)

Baharat ve otlar,“

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’de yer alan, B. Hayvan Kaynaklı Yem Maddeleri başlığı altındaki, B.1 ve B.2 listeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B.1 Süt ve Süt Ürünleri

Çiğ süt,

Süt tozu,

Yağsız süt,

Yağsız süt tozu,

Ayran,

Ayran tozu,

Peynir altı suyu,

Peynir altı suyu tozu,

Şekeri azaltılmış (düşük şekerli) peynir altı suyu tozu,

Peynir altı suyu protein tozu (fiziksel muamele ile elde edilmiş),

Kazein tozu ,

Laktoz tozu,

Ekşitilmiş ve kesilmiş süt.

B.2 Balık, diğer deniz hayvanları, bunların ürünleri ve yan ürünleri.

Balık (ruminant hariç), balık yağı ve rafine edilmemiş balık yağı,

Enzim yoluyla elde edilen yumuşakça,

Kabuklu Autolysate, Hydrolysate, Proteolysate (ruminant hariç, katı ve sıvı formda sadece genç hayvanlara verilir.)

Balık unu (ruminant hariç).”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’de yer alan, C. Mineral Kaynaklı Yem Maddeleri başlığı altındaki C.3, listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıda yer alan C.6 listesi eklenmiştir.

“C.3 Fosfor

Kemik dikalsiyum fosfat çöküntüsü (ruminant hariç)

Deflüor dikalsiyum fosfat,

Deflüor monokalsiyum fosfat,

Calcium, magnesyum phosphate,

Calcium sodyum phosphate,

Monosodyum fosfat.“

“C.6 Potasyum

Potasyum klorit.“

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’de yer alan, D. Yem Katkı Maddeleri başlığı altındaki D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 ve D.6 listeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D.1 İz Elementler

Demir; Demir (II) karbonat, demir (II) sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat, demir (III) oksit,

İyot; Susuz kalsiyum iyodat, kalsiyum iyodat hekzahidrat, sodyum iyodür,

Kobalt; Kobalt (II) sülfat monohidrat ve/veya heptahidrat, baz kobalt (II) karbonat, monohidrat,

Bakır; Bakır (II) oksit, baz bakır (II) karbonat monohidrat, bakır (II) sülfat, pentahidrat,

Mangan; Mangan (II) karbonat, mangan oksit ve manganik oksit, mangan (II) sülfat, mono ve/veya tetrahidrat,

Çinko (Çinko karbonat, çinko oksit, çinko sülfat, mono ve/veya heptahidrat),

Mobilden (Amonyum mobildat, sodyum mobildat),

Selenyum (Sodyum selenat, sodyum selenit)

D.2 Vitaminler, provitaminler ve kimyasal açıdan tam tanımlanmış benzer etkisi bulunan maddeler

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında 2002/66 numaralı Tebliğde uygun görülen vitaminler,

Yem maddelerinde doğal olarak ortaya çıkan ham maddelerden elde edilenler,

Tek Mideli hayvanlar için doğal vitaminlere eşdeğer sentetik vitaminler,

Uygun koşullar karşılandığı takdirde, ruminantlar için doğal vitaminlere eşdeğer A, D ve E cinsi sentetik vitaminleri kullanmaya izin verebilir.

D.3 Enzimler

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında 2002/66 numaralı Tebliğde uygun görülen enzimler.

D.4 Mikroorganizmalar

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında 2002/66 numaralı Tebliğde uygun görülen mikroorganizmalar.

D.5 Koruyucular

E 200 sorbik asid,

E 236 silaj için formik asit*,

E 260 silaj için asetik asit*,

E 270 silaj için laktik asit*,

E 280 silaj için propiyonik asit*,

E 330 sitrik asit.

*Silaj için hava şartlarının yeterli fermantasyona izin vermediği durumlarda kullanılır.

D.6 Birleştiriciler, katılaşmayı önleyici müstahzarlar ve katılaştırıcılar

E551b Koloidal silis,

E551c Kieselgur,

E562 Sepiolit,

E558 Bentonit,

E560 Sterit ve kloritlerin doğal karışımı,

E559 Saf kil,

E470 Doğal kaynaklı kalsium sterat,

E561 Vermikulit,

E599 Perlit.

Antioksidan maddeler

E306 doğal kaynaklı tokoferol açısından zengin ekstreler”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’de yer alan listenin, sekizinci satırından sonra gelmek üzere dokuzuncu satır eklenmiştir.

“Hidrojen peroksit,“

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 1 eklenmiştir.

“Mevcut yönetmeliğin uygulanması

             GEÇİCİ MADDE 1 – 25/10/2008 tarihinden önce Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş olan ve organik üretim metotlarına atıfta bulunan hayvansal ürünler stoklar tükeninceye kadar pazarlanabilir.“

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 2 eklenmiştir.

“Rasyon formüllerinin uygulanması

             GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (d) bendindeki oranlar 25/10/2008 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır.

31/12/2009’a kadar ortalama olarak rasyon formüllerinin kuru maddesinin % 50’ sine kadarı, geçiş sürecindeki maddeleri içerebilir. Geçiş sürecindeki yem maddeleri hayvanların yetiştirildiği işletmeden temin ediliyorsa bu oran % 80’e kadar çıkarılabilir.“

MADDE 42 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 43 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Facebook İle Yorum Yap
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız 1 Değerlendirme, Puan Ortalaması: 5,00
Loading...

İlginizi Çekebilir

organiktarim-organikürünler-organikciyizbiz (2)

Mutfakta Organik Ürünlere Yer Açmanız İçin Nedenler

Dünya nüfusunun artması çevresel faktörlerin değişimi ve kaynakların aynı kalması ve hızla tükenmesi yiyecek içecek …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir